Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej (w załączniku poniżej).

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996).